• Naším cílem je

  respektování svobodné volby klienta

 • Naším cílem je

  ochrana a respektování lidských práv klienta

 • Naším cílem je

  poskytování kvalitní a profesionální rehabilitační péče

 • Naším cílem je

  nejvyšší kvalita poskytovaných služeb

Veřejný závazek DOMOVA PRO SENIORY

Sociální služba Domov pro seniory je poskytována dle § 49 zákona 108/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

Posláním Domova pro seniory je poskytování celoroční   sociální pobytové služby seniorům starším 55 let, kteří v důsledku svého věku a nepříznivého zdravotního stavu potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby při uspokojování svých základních životních potřeb, jež nelze zajistit v domácím prostředí za pomoci rodiny, osob blízkých či jiné sociální služby. 

Místem poskytování služby je Dům Svatého Josefa, Ropice 11. 

Kapacita Domova je 31 lůžek v 1, 2 a 3 lůžkových pokojích  

Cílová skupina: 
 • senioři 

Klienty našeho Domova se mohou stát osoby, které jsou seniorského věku, mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiných fyzických osob, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ve vlastním prostředí, ani pečovatelskou službou nebo jinými terénními službami. 

Věkové rozpětí:        
 • dospělí od 55 do 64 let        
 • mladší senioři od 65 - 80 let        
 • starší senioři nad 80 let   

Naše cíle:        
 • podporovat soběstačnost a samostatnost        
 • důstojnost a kvalita života každého klienta        
 • prevence osamění a podpora rodinných vztahů a společenských kontaktů      

Poskytujeme:         
 • celoroční ubytování včetně úklidu, praní, žehlení a opravy prádla        
 • celodenní stravování                
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu        
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu        
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím        
 • sociálně terapeutické činnosti        
 • aktivizační činnosti        
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí        
 • ošetřovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči        
 • základní sociální poradenství        
 • externí a fakultativní služby 

S ohledem na zachování kvality poskytovaných služeb, odbornost personálu a prostory, služba nemůže být poskytována: 
       
 • osobám, které nepatří do cílové skupiny zařízení         
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní zdravotní péče (dialýza, onkologická léčba)        
 • osobám, které mají akutní infekční onemocnění (TBC, MRSA, HIV, hepatitida, parazitární a pohlavní nemoci)
 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (psychotická duševní a maniodepresivní porucha, schizofrenie, Alzheimerova demence, závislost na alkoholu a drogách.         
 • osobám se závažným smyslovým postižením (hluchoněmí, hluchoslepí)
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena smlouva v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy  

Zásady
 • respektování svobodné volby klienta        
 • ochrany a respektování lidských práv klienta        
 • individuálního přístupu ke klientovi        
 • aktivizace        
 • poskytovaných služeb  

Aktualizace:  
Ing. Helena Drobisz, ředitelka společnosti
Bc. Anděla Šertlerová, vedoucí sociálního úseku                     

Tento dokument byl aktualizován a nabývá platnost 1. 1. 2023.
Je závazný pro všechny pracovníky zařízení
.